Aksjon BYPOLITIKK Stavanger - juryens begrunnelse

Stavanger kommune ble i 2020 utvidet gjennom sammenslåing med nabokommunene Rennesøy og Finnøy.

Juryen i Stavanger trekker samme erfaringer som i Kristiansand og Lindesnes, der partiprogrammene i nylig sammenslåtte kommuner er preget av ønske og respekt for at hele den nye kommunen skal oppleves å være inkludert og prioritert, og at satsningsområder i det største bysentrum nedtones. Generelt gjelder imidlertid dette i noe mindre grad i Stavanger, enn i de to andre byene.

Partiprogrammet som juryen vurderer som det beste for Stavanger sentrum er likevel det programmet som i størst grad klarer å balansere dette.

Programmet innledes med en rekke temaområder som ikke direkte innvirker på sentrumsutviklingen alene, men kommer hele den sammenslåtte kommunen til gode. Når man kommer til temaområder som ligger tettere opp mot sentrumssatsning, er imidlertid programmet meget konkret på tiltak i Stavanger sentrum og på sentrumsaktørenes rolle og posisjon. Dette gjelder f.eks for Matbyen Stavanger.

I kapittelet om Byutvikling og areal levnes det liten tvil om prioriteringen av Stavanger sentrum, likevel uten å utelate viktige grep og satsinger i de to tidligere kommunesentraene; Vikevåg og Judaberg.

Satsningen på Stavanger sentrum blir ytterligere synlig i et eget avsnitt: På tide å satse på sentrum. Her vektlegges det å holde større trykk for raskere realisering av KDP Stavanger sentrum (Sentrumsplanen) som ble vedtatt i 2019. I tillegg til å framheve de viktigste strategiene i denne planen innenfor kapasitet, innhold og tilgjengelighet, går programmet langt i å vise til konkrete virkemidler for å stimulere til realisering.  

Programmet er også veldig tydelig på at utviklingen av sentrum skal og må skje i nært samarbeid med sentrumsaktørene og konkretiserer også her disponering av ressurser og formaliserte samarbeid.

Juryen opplever med dette at partiprogrammet er meget tydelig på viktigheten av en positiv utvikling av Stavanger sentrum og er enstemmige på at:

Stavanger Høyre
har det beste partiprogrammet for Stavanger sentrum!
Tilbake