Aksjon BYPOLITIKK nasjonalt - juryens begrunnelse

Nasjonal jury har bestått av:
  • Henrik Lundberg, Kontor for Arkitektur og Plan / KAP
  • Siri Holmboe Høibo, Design og arkitektur Norge / DOGA
  • Sverre Landmark, Probiz

Juryens begrunnelse v/Sverre Landmark:
Mange partiprogrammer, jeg mener de fleste, er som kommoder: De har skuffer for ulike temaer, Eldre i en skuff, barn og unge i en annen. Arbeidsliv og arbeidsplasser, folkehelse og velferd, kultur, utdanning, og så videre. Næring. Bærekraft og klima selvsagt.

Det som gjør byutvikling så spennende og viktig er at vi må rote ned i alle skuffene. Mange politikere synes det er vanskelig, og det ER vanskelig!  

Et godt sentrum er et viktig bidrag for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Sentrum i en by er navet i lokalsamfunnet og er et Kinderegg av et verktøy for å løse nær sagt alle utfordringene på en gang.

Det har vært seks juryer som har vurdert fram vinnere i de seks byene. Den nasjonale juryen har mottatt partiprogrammene for de lokale vinnerne og evaluert disse på helt fritt grunnlag i forhold til de lokale vurderingene. Juryen har benyttet samme kriterieliste som de lokale juryene, og den endelige vurderingen er et gjennomsnitt av våre vurderinger. Det er komplett samstemmighet i den nasjonale juryen om hvilket program som er det beste av de seks.

Det er viktig å si at dette ikke er en kåring av «beste parti», men det er kåring av «beste partiprogram». De seks byene i kåringen har alle en historikk der partiene har sine svin på skogen. Kall det gjerne en overforenkling – men med AKSJON BYPOLITIKK har vi valgt konsentrere oss om hvor bevisst partiene er på hvilke prioriteringer og satsningsområder som skal styrke utviklingen av eget bysentrum – fremover.

Det er også viktig å si at seks ulike byer har hver sine særegenheter og utfordringer. Det som er viktig i en by, trenger ikke være viktig i en annen. I noen byer kan det være super-viktig å demme opp for ulemper påført ved tidligere vedtak, eller så er næringsstrukturen av en art som gir fordeler eller ulemper.

Før jeg begynner å snakke om vinneren, vil jeg også våge den påstand at alle de seks byer er eksempler på at det utvikler seg en kultur for bedre byutvikling – at kunnskapen og interessen for hva som skaper bedre byer er mer utbredt enn tidligere. Men dette stiller jo krav til partiene – kom igjen – vi oss i partiprogrammene at dere følger med i tiden!   

Partiprogrammet som nasjonal jury har vurdert som det beste byutviklingsprogrammet skiller seg markant ut både lokalt og nasjonalt. Forskjellen er såpass stor at det etter avtale mellom lokal og nasjonal jury faktisk ble noe underkommunisert i kåringen av lokale vinnere i arrangementets del 1, for ikke å ta spenningen fra den nasjonale kåringen.

Partiprogrammet evner å balansere den iboende spenningen mellom sentrum, omland og tidligere kommunesentre. Samtidig er programmet enestående ikke bare når det gjelder å innfri og realisere kommunens egen vedtatte sentrumsplan, men tar det ytterligere lenger ved å bygge på med andre tiltak som forsterker og detaljerer sentrumsplanens satsningsområder.  

«Sentrum er selve hjertet i kommunen og skal være en lett tilgjengelig møteplass for hele regionens innbyggere, der handel, arbeid, og servering skjer i harmoni med hverandre og de som bor der.»

Programmet våger også å være forpliktende i forhold til ressursbruk både internt i kommunen og eksternt mot samarbeidspartnere. Også her stikker programmet seg markant ut ved å ikke bare anerkjenne verdien av offentlig-privat samarbeid i sentrumsutviklingen, men også ved å våge å være konkrete i at det innebærer tildeling av kommunale midler og øvrige ressurser.

Programmet slår kort og godt fast at prioritet nummer én er å øke innbyggertallet i sentrum, og at det er viktig å få til en god og rask realisering av nye utbygginger, møtesteder og parker innenfor sentrumsplanen som er vedtatt.

Partiprogrammet har også egne målsettinger som er knyttet til de mange som går på jobb når de fleste andre har fri, og som skaper de møteplassene som er så viktige for det sosiale livet; nemlig serverings- og utelivsbransjen. Det gjelder skjenkeregler og andre rammebetingelser for denne bransjen.

Programmet viser også vilje til innovasjon gjennom å foreslå å etablere et fond for å få viktige sentrumsprosjekter på beina og stimulere til private investeringer.

Norsk Sentrumsutviklings ambisjon og mål for Aksjon Bypolitikk var at aksjonen skulle bidra til at sentrumsutvikling tok et større rom i lokalpolitikken. Den nasjonale juryen ser at det har gitt resultater i alle de seks byene og vil gi heder til samtlige lokale vinnere. Det vil helt sikkert bidra til en styrket sentrumsutvikling ikke bare i disse seks byene, men at det kommer høyere på dagsordning også i andre bykommuner.  

Denne gangen var det imidlertid ett partiprogram som skilte seg markant ut. Byen feirer sitt 900 års jubileum i 2025, og sentrumspolitikken er kanskje mer høylytt enn i andre byer. Den nasjonale juryen er samstemte om, og høylytt begeistret for, at:

Stavanger Høyre
har det beste partiprogrammet ikke bare for Stavanger sentrum, men også som et forbilde for framtidige lokale partiprogram for å styrke by-og tettstedsentra!
Tilbake