Aksjon BYPOLITIKK Mandal - juryens begrunnelse

Lindesnes kommune ble opprettet 1. januar 2020 ved at den tidligere Lindesnes kommune ble slått sammen med Marnardal og Mandal til én kommune.

Juryen i Mandal trekker samme erfaringer som i Kristiansand og Stavanger, der partiprogrammene i nylig sammenslåtte kommuner er preget av ønske og respekt for at hele den nye kommunen skal oppleves å være inkludert og prioritert, og at satsningsområder i det største bysentrum nedtones.

Dette gjelder også for det beste partiprogrammet i Lindesnes kommune, men vinneren utmerker seg ved innledningsvis å poengtere at sterke regionssentra er en forutsetning for desentralisert bo- og tjenestetilbud. Det viser en forståelse og ambisjon om likevel å kunne prioritere Mandal sentrum i strategier og enkeltsaker. Utspillet forsterkes av at det tidlig i programmet slås fast at det er viktig å ta vare på byens særpreg, men fornye og utvikle byen med en balansert politikk som tar hensyn til vekst og vern.

Partiprogrammet er tydelig på verdien av næringsutvikling og befolkningsvekst. Det står også i klartekst at hele Mandal bys sentrum må fungere. Her pekes det konkret på at em helhetlig sentrumsplan fra Sanden til Øvrebyen, som også inkluderer nedre Malmø, må prioriteres.

På innhold legges det vekt på å styrke sentrumsområdene og legge til rette for handel og aktivitet. Juryen skulle gjerne sett at det var en større differensiering og mer konkrete forslag her, men velger å tolke det som et område som kan videreutvikles i fireårsperioden.

Om tilgjengelighet framkommer det mer konkrete forslag for å avlaste gjennomgangstrafikken i Bryggegata og styrke parkeringsmulighetene på Malmø.

I partiprogrammet blir det også fremhevet at sentrum og tettstedene skal utvikles i tett dialog med næringsdrivende og innbyggere. Det skal sikres god kontakt mellom kommune og næringsliv og arbeides for kortest mulig saksbehandlingstid for næringslivet.

Juryen skulle gjerne sett at Mandal sentrum var gitt enda tydeligere plass i partiprogrammet og at det kom enda klarere fram hvilke tiltak som skulle prioriteres og hvordan gjennomføringen skulle sikres.

Juryen ser imidlertid at partiprogrammet gir tydelige oppspill på flere områder til at dette kan videreutvikles i perioden, spesielt i arbeidet med en ny sentrumsplan og mulige satsninger både knyttet til- og nedfelt i denne planen. Juryen er derfor enstemmige på at:

Lindesnes Høyre
har det beste partiprogrammet for Mandal sentrum!
Tilbake