Aksjon BYPOLITIKK Kristiansand - juryens begrunnelse

Kristiansand kommune ble i 2020 utvidet med tidligere nabokommuner; Søgne og Sogndalen.

Juryen i Kristiansand trekker samme erfaringer som i Stavanger og Lindesnes, der partiprogrammene i nylig sammenslåtte kommuner er preget av ønske og respekt for at hele den nye kommunen skal oppleves å være inkludert og prioritert, og at satsningsområder i det største bysentrum nedtones.

Partiprogrammet som juryen vurderer som det beste for Kristiansand sentrum, har et eget kapittel om by- og stedsutvikling. Både her, og i flere øvrige temaområder, har partiprogrammet tiltak som juryen klart ser som positive for utviklingen av Kristiansand sentrum, uten at sentrum blir uthevet spesielt. Dette gjelder både innen klimatiltak, transport, bolig- og næringsutvikling, kultur, forutsigbarhet for investeringer mv.

Etter at disse deltemaene er beskrevet utfyllende og relativt detaljer, blir imidlertid programmet meget overbevisende på partiets forståelse av-, og ambisjoner for, Kristiansand sentrum. Programmet fremhever at Kristiansandregionens attraktivitet er avhengig av et sterkt og levende sentrum, med tydelige urbane kvaliteter. Det beskrives hvordan partiet vil legge til rette for at Kvadraturen kan utvikle seg videre og skape mer liv i sentrum. Flere skal bo- og jobbe i sentrum og det beskrives hvordan ulike tiltak skal medvirke til et levende sentrum som tiltrekker seg både egne innbyggere og folk utenfra. Partiprogrammet kobler også sentrumssatsningen med reiselivs- og mat-strategier, og presiserer verdien av natt-økonomien. I flere av satsningene retter også programmet ut en hånd utover kommunegrensene og kobler arbeidet med et sterkt Kristiansand sentrum til ringvirkninger i hele Sørlands-regionen.

Programmet er konkret på å styrke bysentrum ved å bygge ut Lagmannsholmen til et levende byområde med ulike typer boliger, tilgjengelige og attraktive offentlig byrom og et variert handels-, service- og tjenestetilbud.

Det presiseres også i flere sammenhenger at satsningene krever samarbeid og at kommunen må spille på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.

Totalt sett opplever juryen at partiprogrammet er meget tydelig på viktigheten av en positiv utvikling av Kristiansand sentrum og er enstemmige på at:

Kristiansand Venstre
har det beste partiprogrammet for Kristiansand sentrum!
Tilbake