Aksjon BYPOLITIKK Fredrikstad - juryens begrunnelse

Partiprogrammet som juryen vurderer som det beste for Fredrikstad sentrum har ‘En levende by og gode lokalsamfunn’ som ett av partiets seks hovedmål.

Programmet er deretter tydelig på at bykjernen skal fortettes og åpner for å bygge i høyden
der forholdene legger til rette for det. Det innebærer også å fortsette arbeidet med transformasjon av områder i byområdet. Programmet vektlegger å øke antall kontorarbeidsplasser i bykjernen og har bl.a. næringsplanen som et instrument for å få dette til. Partiprogrammet peker også på en rekke tiltak for å sikre en variert boligbygging, men vektlegger ikke her sentrum i like stor grad.

I partiprogrammet vies det stor plass til verdien av kultur, med flere konkrete virkemidler. Sentrum nevnes ikke spesielt i denne sammenheng, men juryen vurderer at satsningen likevel vil få positiv effekt på innholdet i bykjernen. Dette gjelder f.eks tilretteleggingen for festivaler og arrangementer, der sentrumskjernen er en av de mest nærliggende arenaene, samt det å ta vare på levende torg.

Programmet framhever å ha en parkeringspolitikk som stimulerer til handel. Videre nevnes helt konkret videreføring av gratis ferjetilbud og ytterligere grep for å senke bilavhengigheten.

Den tidligere nevnte Næringsplanen har et bredt spekter av virkemidler, der juryen i denne sammenheng ønsker å framheve funksjonen som sentrumsleder. Dette, sammen med andre tiltak og virkemidler, viser at partiet ønsker et konstruktivt offentlig-privat samarbeid om sentrumsutviklingen.  Det understøttes ved at det i programmet er nedfelt at det skal legges til rette for nye, verdiskapende samhandlingsarenaer mellom kommune og næringsliv, så vel som innbyggere og akademia. Dette ses i sammenheng med Smart Fredrikstad-programmet.

Totalt sett opplever juryen at partiprogrammet er tydelig på viktigheten av en positiv utvikling av Fredrikstad sentrum og er enstemmige på at:

Fredrikstad Arbeiderparti
har det beste partiprogrammet for Fredrikstad sentrum!
Tilbake