Dette er Norsk Sentrumsutvikling

Sentrum er byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) arbeider for at næringsliv, berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk. Det er et mål for NSU å vitalisere byens sentrum.

NSU er en landsdekkende medlemsorganisasjon med medlemmer i førtifem norske byer. Blant disse er sentrums-, nærings- og gårdeierforeninger over hele landet. 

NSU samarbeider tett med en rekke tilsluttede instanser, basert på spesifikke samarbeidsavtaler. Med økonomisk støtte fra og i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NSU utredet og anbefalt særskilte tiltak for vitalisering av sentrum i norske byer.

NSU skal initiere og stimulere til positiv sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige bysentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse, så vel som for infrastruktur og boligetablering. Arbeidet skal være basert på fakta og kunnskap innenfor et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet.

Les mer under OM NSU

Samarbeidspartnere