moss-har-arets-sentrum-i-2019

Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» tildeles en kommune, sentrumsforening, næringsforening, gårdeierforening eller andre som har initiert, gjennomført eller arbeider med konkrete planer og tiltak for å vitalisere sentrum til en økonomisk bærekraftig og funksjonell arena for:

    – Handel

    – Tjenesteyting /-leveranse

    – Kultur og opplevelse

    – Infrastruktur

    – Boligetablering og bomiljø.

I sine vurderinger skal både nominasjonskomiteen og juryen vektlegge lokalt samarbeid omkring vitaliseringsarbeidet /-tiltaket med henblikk på mål, organisering og resultat.  

– Mål: Beskrivelse av utfordring, definert målsetting og målbare resultater

– Organisering: Relevante samarbeidsrelasjoner (offentlig – privat og / eller privat – privat).

– Resultat: Vitalisert byliv, økt økonomisk bærekraft, stolthet, identitet og omdømme

Valget stod i år mellom to finalister til Årets sentrum i Norge; Tønsberg og Moss.

Juryen kunne med rak rygg har kåret begge finalistene til Årets sentrum i Norge, men har i sin totalvurdering – kombinert med stemmegivingen fra deltagerne i Sentrumskonferansen – landet på at Moss er Årets sentrum 2019.

Moss har møtt betydelige utfordringer de siste årene, med nedleggelse av store hjørnestensbedrifter. Gjennom et solid offentlig-privat samarbeid og bred tverrpolitisk enighet har imidlertid bykommunen valgt å takle utfordringene gjennom å intensivere arbeidet med å skape et kompakt og bærekraftig bysentrum. Strategisk planlegging og investeringsvilje både hos private aktører og hos kommunen, har allerede gitt resultater i form av nye boliger, nye nærings- etableringer, nye servicetilbud og forretningskonsepter, samt en rekke nye rekreasjons-/opplevelsesområder, arrangementer og fellesopplevelser.

Moss beskriver selv at de er i en tidlig fase i arbeidet med å styrke sentrum. Juryen mener at Moss her er kledelig beskjedne. Dette er langsiktig arbeid, og juryen mener de allerede har gjort viktige grep. Tidligere industribygg har fått nytt innhold, og dette gir bysentrum en egenart som er forbilledlig for andre byer og tettsteder som blir stilt overfor store omstillingsutfordringer. Moss har også lagt et solid fundament for videre sentrumsutvikling gjennom sterke overordnede planer med tydelige føringer og ønsket retning for byutviklingen. Dette gir høy grad av forutsigbarhet for videre utvikling samtidig som utviklingspotensialet tydeliggjøres. Planene har ikke minst tatt tak i utfordringene knyttet til å binde de ulike områdene i byen tettere sammen

Lykkelige vinnere