Om NSU

Dette er Norsk Sentrumsutvikling

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) ble opprettet i 2011 etter en organisatorisk omstrukturering av tidligere Norsk Sentrumsforum (etablert i 1987). Hovedkontoret ligger i Bergen.
Norsk Sentrumsutviklings vedtekter er tilgjengelig i NSUs RESSURSBANK

Medlemsorganisasjon:

NSU er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Medlemmer i NSU er sentrums-, nærings-, og grunn-/gårdeierforeninger over hele landet. I flere av foreningene er kommunene medeiere.

Samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NSU samarbeider tett med en rekke tilsluttede instanser basert på spesifikke samarbeidsavtaler. I arbeidet med å vitalisere sentrum i norske byer, har NSU hatt et treårig prosjektsamarbeid med (først) Miljøverndepartementet og (senere) Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet yter økonomisk støtte til NSU til prosjektarbeid med henblikk på å styrke og vitalisere sentrum i norske byer.

Samarbeid med Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)

NSU har prosjektsamarbeid med NIBR om prosjekter knyttet til vitalisering av sentrum.

NSUs visjon

Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.

Økonomisk bærekraftige bysentra

NSU skal initiere og stimulere til positiv sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige bysentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse, så vel som for infrastruktur og boligetablering. Arbeidet skal være basert på fakta og kunnskap innenfor et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet.

Fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling

NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk. Det er en prioritert målsetting for NSU å styrke lokale sentrumsorganisasjoners og næringsforeningers arbeid med å vitalisere sentrum i norske byer.

Sentrumskonferansen

NSU har hvert år siden 1998 arrangert Sentrumskonferansen – den viktigste møteplass for aktiv sentrumsutvikling i Norge. Sentrumskonferansen i 2017 holdes i Kristiansand 17.-18. oktober. Program og påmeldingsskjema vil bli gjort tilgjengelig på NSUs nettside. Sentrumskonferansen arrangeres i samarbeid med Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Alle foredrag fra sentrumskonferansene er å finne i NSUs RESSURSBANK

BID – Vitalisering av bysentrum i Norge

NSU har initiert og utredet et eventuelt lovgrunnlag om «Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning». Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommuner og næringsliv over hele landet etterspør BID som virkemiddel for vitalisering av sentrum, og BID er nå programfestet innført av flere av partiene på Stortinget.

Miljøverndepartementets rapport om «Utvikling og drift av sentrum» (Oslo 2007), og NSUs utredning «Vitalisering av bysentrum i Norge» er tilgjengelig under BID

Fakta om Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Organisasjonsnummer

NSU er registrert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret med organisasjonsnummer 996 767 817.

Selvstendig rettssubjekt

NSU er et selvstendig rettssubjekt med begrenset ansvar. Selskapet eier selv sin innskuddskapital, som i hovedsak er basert på innbetalt kontingent fra medlemmer, samt tilskudd og årsavgift fra eksterne samarbeidspartnere. NSU har ikke eget erverv som formål.

Medlemsorganisasjon

NSU skal fremme medlemmenes interesser gjennom aktiv samhandling i en demokratisk organisasjonsform, bygget på medlemskap og nærmere definerte samarbeidsavtaler. Medlemskap i NSU innvilges etter søknad.

NSUs styre

Styret i Norsk Sentrumsutvikling velges av årsmøtet og består av

 • Tom Søgård (leder) – Byen Vår Drammen AS
 • Nina Schei Ledang (nestleder) – Næringsforeningen Kjøp i Vennesla
 • Regine Hansen – iSarpsborg
 • Kjell Arne Græsdal – Fredrikstad Næringsforening
 • Lisbeth Iversen – Samarbeidsrådet for Med hjerte for Arendal
 • Randi Thomassen – Angvik Eiendom, Molde

Administrasjon

Norsk Sentrumsutvikling ledes av administrerende direktør Einar Kongsbakk.

Adresser, telefon, kontonummer

NSUs kontoradresse er: Østre Nesttunvei 6, 5221 Nesttun

E-postadresse: post@norsk-sentrumsutvikling.no

Telefon: 55 130 130

Økonomi, regnskap og revisjon

 • Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice (org.nr. 988 407 976)
  Nesttunveien 109, 5221 Nesttun – telefon 55 13 75 26
 • Revisor: RSM Norge AS (org.nr. 982 316 588)
  Postboks 63 Kristianborg, 5822 Bergen – Telefon 55 55 77 77
 • NSUs kontonummer: 3411 35 10325

Eksterne samarbeidspartnere

Internasjonalt samarbeider NSU med tilsvarende organisasjoner; særlig gjelder dette Associaton of Town City Management (ATCM) i England og Svenska Stadskärnor.
I Norge er foretrukne samarbeidspartnere

Nærmere informasjon om NSUs samarbeidspartnere er tilgjengelig via linker nederst på første side

Norsk Sentrumslederforum

Norsk Sentrumslederforum er en integrert del av NSUs arbeid og en faglig og sosial møteplass for ledere og ansatte i norske sentrumsorganisasjoner. Et rådgivende samarbeidsutvalg, oppnevnt av styret i NSU, har ansvar for tilretteleggelse av forumet, sammen med NSUs administrasjon. Lederforumet møtes vanligvis til to konsultasjoner hvert år.
Samarbeidsutvalget består av Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening) og Regine Hansen (iSarpsborg)

Sentrumsgavekortet

Norsk Sentrumsutvikling har markedets beste og mest fordelaktig elektronisk gavekortløsning. Tilgang til gavekortet forutsetter medlemskap i NSU.

Nærmere informasjon om Sentrumsgavekortet er tilgjengelig i NSUs RESSURSBANK

Informasjon

Aktuell informasjon om NSU gis gjennom NSUs Nyhetsbrev som jevnlig sendes organisasjonens medlemmer

Publiserte Nyhetsbrev er tilgjengelig i NSUs NYHETSBREV